Ochrana osobných údajov

Podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ). Uvádzame technické a organizačné opatrenia, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR.

Kontaktné údaje správcu
Názov: AGRO MADO,s.r.o.
Sídlo: Perecká 2997/34, 934 05 Levice
Kontakt: 0919 201 688

Účel spracovania a rozsah spracúvaných osobných údajov
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je splnenie podmienok z uzavretých kúpnych zmlúv s cieľom dodania objednaných tovarov a služieb a vystavenia účtovného dokladu. V našich informačných systémoch spracúvame tieto osobné údaje: meno, adresa trvalého pobytu, adresa dodania, telefón, e-mailová adresa, číslo účtu IBAN.

Právny základ spracovania
Vaše osobné údaje spracúvame preto, aby sme dodržali nasledovnú legislatívu: • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov • Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších•predpisov Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších•predpisov Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších•predpisov predpisov

Doba uchovávania osobných údajov
Ako prevádzkovateľ zaručujeme, že Vaše osobné údaje uchovávame len počas doby, ktorá je nevyhnutá na splnenie účelu v zmysle vyššie uvedených zákonov. Po uplynutí tejto doby zaručujeme ich bezpečné vyraďovanie a likvidáciu.

Prístup k osobným údajom
K Vašim osobným údajom majú prístup zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí boli riadne poučení o pravidlách zaobchádzania s týmito údajmi. Za účelom ďalšieho spracovania a poskytnutia služieb je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť osobné údaje tretím osobám, tzv. sprostredkovateľom. Aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov prevádzkovateľ zverejňuje na dostupnom mieste podľa svojich možností. Každý zo sprostredkovateľov je zaviazaný Sprostredkovateľskou zmluvou a musí zachovať rovnaké postupy pre ochranu Vašich osobných údajov. Na základe všeobecne záväzných právnych predpisov môžu byť Vaše údaje poskytnuté/sprístupnené subjektom, ako sú: daňové orgány, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori a príslušným orgánom štátnej správy.

Ako chránime Vaše osobné údaje
Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečenia najvyššej ochrany Vašich osobných údajov pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu. Všetky osoby, ktoré pristupujú k Vašim osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

Aké sú Vaše práva?
Dotknutá osoba má právo:
- získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
- na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
- na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.
- na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018. - namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
- získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
- podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018. Svoje práva môžete uplatniť priamo u prevádzkovateľa na uvedenej kontaktnej adrese. S námietkami alebo sťažnosťami sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk. Zároveň Vás informujeme, že osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie